Nghiên cứu quản lý văn hóa biển đảo, từ góc nhìn lý luận

13/07/2016

Nghiên cứu quản lý văn hóa biển đảo, từ góc nhìn lý luận

Tác giảBùi Hoài Sơn

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học, số 1 (23)

Năm2016

Nghiên cứu văn hóa biển đảo đang là một trong những trọng tâm nghiên cứu của nhiều học giả trong những năm vừa qua. Tuy đạt nhiều thành tựu nhưng nghiên cứu văn hóa biển đảo vẫn còn nhiều vấn đề cần tìm hiểu một cách kỹ lưỡng hơn để giúp chúng ta có thể có cách nhìn toàn diện hơn về chủ đề này, trong số đó có vấn đề về quản lý văn hóa biển đảo.

Bài viết tập trung làm rõ những vấn đề quản lý văn hóa biển đảo trên phương diện lý luận, trong đó có việc xác định nội hàm và những vấn đề quan trọng trong nghiên cứu quản lý văn hóa biển đảo, cách tiếp cận lịch sử trong việc nghiên cứu kinh nghiệm quản lý văn hóa biển đảo của các triều đình phong kiến trong lịch sử cũng như xem quản lý văn hóa biển đảo như một cách thức ứng xử với biển của các cộng đồng cư dân ven biển, cùng với đó là cách tiếp cận so sánh khi xem xét quản lý văn hóa biển đảo ở Việt Nam trong dòng chảy tri thức nhân loại.

 Trân trọng giới thiệu.