Môi trường văn hóa, đời sống văn hóa – một số vấn đề lý luận và thực tiễn

13/07/2016

Môi trường văn hóa, đời sống văn hóa – một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giảTừ Thị Loan

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học, số 1 (23)

Năm2016

Cùng với môi trường sinh thái và môi trường xã hội, môi trường văn hóa giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Môi trường văn hóa, đời sống văn hóa là một trọng những tiêu chí chính đánh giá sự công bằng xã hội và tiến bộ xã hội.

Trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống ở Việt Nam hiện nay đang có nhiều biểu hiện đáng lo ngại, việc xây dựng một đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, một môi trường văn hóa lành mạnh, hài hòa đang đặt ra một cách cấp thiết. Bài viết góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa ở Việt Nam hiện nay.

 Trân trọng giới thiệu.