Journal

Nghiên cứu quản lý văn hóa biển đảo, từ góc nhìn lý luận

Nghiên cứu văn hóa biển đảo đang là một trong những trọng tâm nghiên cứu của nhiều học giả trong những năm vừa qua. Tuy đạt nhiều thành tựu nhưng nghiên cứu văn hóa biển đảo vẫn còn nhiều vấn đề cần tìm hiểu một cách kỹ lưỡng hơn để giúp chúng ta có thể có cách nhìn toàn diện hơn về chủ đề này, trong số đó có vấn đề về quản lý văn hóa biển đảo.

View more
Môi trường văn hóa, đời sống văn hóa – một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Cùng với môi trường sinh thái và môi trường xã hội, môi trường văn hóa giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Môi trường văn hóa, đời sống văn hóa là một trọng những tiêu chí chính đánh giá sự công bằng xã hội và tiến bộ xã hội.

View more