Books

Giới thiệu sách: Giá trị văn hóa Việt Nam - Truyền thống và biến đổi

Năm 1998, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII ra Nghị quyết Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xác định “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.

View more
Giới thiệu sách Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Cuốn sách Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế sẽ giúp bạn đọc hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Cuốn sách hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về văn hóa và văn hóa đối ngoại, trình bày kinh nghiệm của một số nước về phát triển văn hóa đối ngoại, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; đi sâu phân tích thực tiễn hoạt động văn hóa đối ngoại ở nước ta trong thời gian qua; đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu thúc đẩy sự phát triển nhanh hơn, bền vững hơn của văn hóa đối ngoại Việt Nam trên cơ sở vận dụng các quan điểm, đường lối, chính sách văn hóa đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thực tiễn hoạt động đối ngoại ở nước ta.

View more
Giới thiệu sách Văn hóa sức mạnh nội sinh của phát triển

Cuốn sách gồm 2 phần. Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận; Phần thứ 2: Một số vấn đề thực tiễn. Trên cơ sở các bài viết chuyên sâu của nhiều nhà khoa học đầu ngành về văn hóa, cuốn sách giúp bạn đọc hiểu một cách sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển văn hóa trong quá trình đổi mới đất nước, đặc biệt là từ khi thực hiện nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đến nay.

View more
Giới thiệu sách Truyền thống văn hóa và cách xây dựng văn hóa dân tộc

Văn hóa của mỗi dân tộc luôn là một dòng chảy không ngừng và ở đó, quan hệ giữa truyền thống với hiện đại có vai trò rất quan trọng. Việc giải quyết hài hòa quan hệ này sẽ vừa giúp xác định tính chất, diện mạo văn hóa của mỗi dân tộc, vừa góp phần xây dựng nền văn hóa đặc trưng và tạo ra động lực cho phát triển. 

View more
Giới thiệu sách Văn hóa Việt Nam truyền thống - Một góc nhìn

Ở Việt Nam, trong vòng một thế kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều cuộc biến động, đổi thay, xáo trộn, đấu tranh văn hóa. Ngày nay, trong quá trình hội nhập và phát triển, trước cơn lốc xoáy về tư tưởng, lối sống và hệ giá trị, chúng ta lại đang đứng giữa giao lộ của những ngã rẽ chưa có biển chỉ đường rõ ràng. Chúng ta đang được động viên, khích lệ, mà cũng đồng thời đang bị đe dọa, dối lừa bởi văn hóa.

View more
Giới thiệu sách Văn hóa Việt Nam trên đường đổi mới - Thời cơ và thách thức

Cuốn sách gồm  những nội dung chính như sau:

 Phần I: Vấn đề văn hóa trong di sản lý luận kinh điển: một cách tiếp cận cần thiết chủ nghĩa Mác – Lênin, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng văn hóa mới, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội,…

View more